Παράβολο συμμετοχής (participation fee)

Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής (participation fee) στο διαγωνισμό σεναρίου για πολύ μικρού μήκους ταινίες "microγραφή 2012"