The day after

Movie Credits

PRODUCTION
t-shOrt
TANTOS K. GEORGE
HARIS STATHOPOULOS

SCREENPLAY - EDITING - DIRECTION
HARIS STATHOPOULOS

STARRING
KATERINA CHIOTINI

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

TANTOS K. GEORGE

MUSIC
JOHN ANAGNOSTOPOULOS

ASSISTANT DIRECTOR
MANOS FIKARIS

SCRIPT
ANTIGONE KIROUSI

SOUND
MICHAEL PAPADOPOYLOS

MAKEUP
MARIANTHI KIOURANI

ASSISTANT PRODUCTION

NICK KOTSIKONAS

PICTURE LABS
SKLAVIS SA

TRANSFER
ICON PLUS

SOUND LABS
TONE STUDIO

MIXING
THANASSIS ARVANITIS

SPECIAL THANKS TO
HARIS FARROS
BABIS STATHOPOULOS

THANK YOU

LIA TANTOU
THANASSIS STHATHOPOULOS
GEORGE STHATHOPOULOS
GEORGIA KOTSIKONA
DIMITRIS KOUSKOULAS
CHRISTOFOROS DOLIS
MARIOS SMIRNEOS
THOMAS SAVINIS